YENİLİKÇİ FİKİRLER KAMPI

Başvuru Şartnamesi

 • 1

  Başvuran, başvuru yapmadan önce www.yenilikcifikirlerkampi.com sitesinde yer alan Yenilikçi Fikirler Kampı hakkındaki tüm açıklamaları, başvuru ve katılım koşullarını okuyarak onaylamak suretiyle etkinliğe başvurmaktadır.
 • 2

  Yarışmaya birden fazla takım ya da birden fazla proje ile başvurulamaz.
 • 3

  Başvuranların etkinlik sosyal medya hesaplarında veya etkinlik paydaşları tarafından yayınlanan haber ve gönderilerin takip etmesi tavsiye edilir.
 • 4

  Başvuru esnasında, kamp başvuru formunda yer alan zorunlu alanlarla birlikte zorunlu olmayan alanların da doldurulması tavsiye edilir.
 • 5

  www.yenilikcifikirlerkampi.com adresli web sitesinde bulunan Başvuru Formu sayfasında, kişisel verilerin korunmasına dair Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinleri ve Başvuru Şartnamesi ile Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerinin ayrı ayrı okunup kabul edildiğine dair onay kutucukları yer almaktadır. Bu kutucuklar tıklanmadan başvuru işlemi tamamlanmayacaktır.
 • 6

  Başvuranlar, başvuru formunda vermiş oldukları tüm bilgilerin kendilerine ait olduğunu, bunların herhangi bir gizlilik arz etmediğini beyan eder. Başvuranlar, fikir ve iş planı ile ilgili resmi merci ve kurumlar nezdinde hak sahipliğini tescil edecek ve bunların üçüncü kişilerce kullanımına ilişkin gerekli hukuksal tedbirleri alacaktır. Başvurana ait fikir ve iş planı etkinlik sahipleri tarafından hukuki koruma altına alınmayacak olup bunlarla ilgili çıkabilecek hiçbir zarar etkinlik sahibine yüklenemez.
 • 7

  Bir başvuranın kimliği ve/veya adresine ilişkin yanlış ve yanıltıcı bilgi, katılımı ve kazanılacak ödülü geçersiz kılabilir. Bu sebeple başvuranlar, tam ve doğru bilgi vermelidirler. Yanlış veya eksik başvuran kayıt bilgileri nedeniyle başvuru ve katılım hakkı ve kazanılan ödül her aşamada organizasyonu düzenleyen kurumlar tarafından iptal edilebilir.
 • 8

  Başvuranın paylaştığı bilgilerin, herhangi bir şekilde, üçüncü kişilerce öğrenilmesinden ve/veya fikir/proje ve/veya taslak çalışma üzerinde üçüncü kişilerce hak talep edilmesinden ve/veya üçüncü kişilerce bu fikir /proje ve/veya taslak çalışmasının kullanımından, tescilinden vb. durumlardan dolayı, hiçbir şekilde kampı düzenleyen kurumlar sorumlu olmayacaktır.
 • 9

  Kampa katılabilmek için organizasyon komitesi tarafından, ön eleme sonrası, başvurunun onaylanması ve kabul edilmesi gerekir. Başvurusu kabul edilen takımların yanı sıra, bir yedek/bekleme listesi oluşturabilir. Bu sürecin ardından seçilen takımlara bilgi verilecektir.
 • 10

  Başvuran, kamp kapsamında ileteceği fikir/projenin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş, özgün bir çalışma olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşlardan alıntı yapmadığını, fikir/projenin daha önceden herhangi bir üçüncü şahsa satılmadığını ve sayfa 2 / 3 herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini, varsa içindeki tüm telif, lisans ve benzerlerine ilişkin bedellerin ödendiğini veya ilgili hakların temin edildiğini beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırı davranması halinde başvuran, üçüncü kişiler tarafından etkinliği düzenleyen kuruluşlara yöneltilecek her türlü talep/dava ve itirazlardan münhasıran sorumlu olduğunu, söz konusu talep/dava ve itirazlar nedeniyle Kampı düzenleyen kurumların talebi halinde derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 • 11

  Katılımcıların, fikir/projelerinin parçası olarak, açık kaynak lisansları veya benzerleri çerçevesinde içerikleri kullanmaları halinde bu kullanım ve lisanslara uyma konusundaki sorumluluk katılımcıların kendilerine ait olacaktır. Katılımcılar; başkalarının haklarını ihlal etmeleri, başkalarının patentlerini, ticari sırlarını, telif haklarını, tanıtımlarını, gizlilik ve diğer mülkiyet haklarını kullanmaları halinde yarışmadan men edileceklerini kabul ve taahhüt ederler.
 • 12

  Başvuran, yarışma kapsamında kampı düzenleyen kurumların saygın kurumsal kimliği ile bağdaşmayan ve buna zarar getirecek hususlar içermediğini ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 • 13

  Başvuran, kampa katılımı söz konusu olur ise kampı düzenleyen kurumların da içinde yer aldığı, etkinlik paydaşlarından başka firmalara ve/veya rakip firmalarına hiçbir surette yarışma konusu fikir/projeyi vermeyeceğini ve paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • 14

  Ödül almaya hak kazananlar, www.yenilikcifikirlerkampi.com sitesinden duyurulacaktır.
 • 15

  Yarışmaya başvururken verilen kişisel veriler, başvurudan önce incelemeye sunulan kamp kapsamında, kişisel verilerin işlenmesine ve veri kullanımına ilişkin Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerindeki esaslar çerçevesinde işlenecektir.
 • 16

  Katılımcılar etkinlik süresince genel ahlak kurallarına aykırı davranmamayı, cinsiyet, engelli/maluliyet, fiziksel görüntü, vücut ölçüleri, din, dil ve ırk gibi konularda ayrımcı davranışlar sergilememeyi, diğer takımların/katılımcıların çalışmalarını engelleyecek faaliyetleri gerçekleştirmeyeceğini taahhüt eder.
 • 17

  Katılımcılar, çevreye veya üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlardan doğrudan doğruya kendileri sorumludur, tazmin etmekle yükümlüdür. Yarışma süresince suç teşkil edecek bir davranış sergiler ise diskalifiye edilecektir.
 • 18

  Katılımcıların etkinlik süresince yarışma konusu proje ile ilgilenmeleri, katılımcıların sorumluluğunda olup projenin bizzat katılımcılar tarafından tasarlanması beklenmektedir. Projenin katılımcılar dışında üçüncü kişilerce yürütüldüğünün kampı düzenleyen kurumlar tarafından tespit edilmesi halinde katılımcılar/takım yarışmadan men edilebilecektir.

  Yukarıda sayılan taahhütlerden en az birinin katılımcı tarafından yerine getirilmediğinin yarışma esnasında veya sonrasında tespit edilmesi halinde katılımcının/takımın yarışmadan men edilmesine veya ödülün iptaline karar verilebilecektir.
 • 19

  Başvuranlar başvurmakla birlikte www.yenilikcifikirlerkampi.com sitesinde yer alan tüm açıklamaları, başvuru ve katılım koşullarını okumuş onaylamış olacaktır.
 • 20

  İşbu Katılım Şartnamesi 20 madde ve 3 sayfadan oluşmaktadır. Başvuran tarafından www.yenilikcifikirlerkampi.com sitesinden başvuru yapılırken onaylanan Başvuru Şartnamesi, Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinleri, bu www.yenilikcifikirlerkampi.com web sitesinde bulunan tüm açıklamalar, başvuru ve katılım koşulları ile birlikte bir bütündür.