YENİLİKÇİ FİKİRLER KAMPI

AYDINLATMA METNİ

Yaşar Üniversitesi (“Üniversite”) olarak başta özel hayatın gizliliği ilkesine riayet etmek suretiyle kişisel verilerinizin güvenliği kapsamına giren başlıklara azami hassasiyet göstermekteyiz. Buradan hareketle, Üniversite olarak, Üniversite ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun bir şekilde işlenerek, muhafaza edilmesine gereken önemi vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şekillerde ve mevzuat tarafından düzenlen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.1.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Üniversitemiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak (öğrenci, akademik/idari personel, işbirliği içinde bulunulan; kişi, kurum, kuruluş vb.) değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Üniversitemizin akademik ve idari birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Üniversitemiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Üniversitemiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Üniversiteye ait yerlerin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreci, mali işler vb.), Üniversitemizin stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve Üniversitemizin insan kaynakları ve mali politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.2.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz (Ad-Soyad, T.C. Kimlik No., Telefon, E-posta, Adres vb. kişisel bilgiler);Üniversitemiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kurumlarla ilgili; iletişime yönelik idari operasyonlar, Üniversiteye ait yerlerin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamaya yönelik çalışmalar, hukuki uyum süreci, mali işler vb. kapsamında; Üniversitemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Üniversitemizin insan kaynakları ve mali politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla; kanunen yetkili kamu kurumlarına, özel ve tüzel kişiler ile tedarikçilerimize, KVKK’ nın 8. ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz (Ad-Soyad, T.C. Kimlik No., Telefon, E-posta, Adres vb. kişisel bilgiler);Üniversitemiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kurumlarla ilgili; iletişime yönelik idari operasyonlar, Üniversiteye ait yerlerin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamaya yönelik çalışmalar, hukuki uyum süreci, mali işler vb. kapsamında; Üniversitemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Üniversitemizin insan kaynakları ve mali politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla; kanunen yetkili kamu kurumlarına, özel ve tüzel kişiler ile tedarikçilerimize, KVKK’ nın 8. ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
4.Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Üniversitemize iletmeniz durumunda Üniversitemiz, talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Üniversitemiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesin talep etme haklarına sahiptir
KVKK’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Üniversitemize iletebilirsiniz. Kişisel başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Üniversitemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Üniversitemize KVKK’ nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.


Yukarıda belirtilen haklardan talep ettikleriniz için; https://www.yasar.edu.tr/kvkk/form.pdf adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘Yaşar Üniversitesi adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kvkk@yasar.edu.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.